top of page

Abyx Fit Algemene verkoop- en servicevoorwaarden

Abyx Fit ontwikkeltontwerpt producten en tools die u helpen uw gezondheids- en fitnessdoelen te bereiken en die u in staat stellen en inspireren om een gezonder en actiever leven te leiden. Deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Abyx Fit-service. De "Abyx Fit-service" omvat onze apparaten, waaronder firmware, toepassingen, software, websites, API's, producten en aanverwantebijbehorende diensten.

Deze voorwaarden vertegenwoordigenvormen een overeenkomst tussen u en Onyx Group Limited, een bedrijf gevestigd in Hong Kong op 5F Heng shan CTR, gelegen aan 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong. Onyx Group Limited wordt aangeduid met de termen "Abyx Fit", "wij", "ons" of "onze" in deze overeenkomst.

Om een Abyx Fit-account aan te maken en toegang te krijgen tot de Abyx Fit-service, dient u deze voorwaarden te accepteren. U moet deze voorwaarden accepteren om een ​​Abyx Fit-account te maken en toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Abyx Fit-service. Als u geen account heeft, accepteert u deze voorwaarden door een deel van de Abyx Fit-service te gebruiken. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan kunt u geen account aanmaken en  gebruik de Abyx Fit-service niet gebruiken.

Het aanmaken van een Abyx Fit-account vereist dat u ouder bent dan 16 jaar.U moet ouder zijn dan 16 jaar om een ​​Abyx Fit-account aan te maken. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet uw ouder of wettelijke voogd het account namens u aanmaken.

 

1. LEES ONZE PRIVACYVERKLARING

Voor meer informatie over onze gegevenspraktijken, raadpleeg dan onze privacyverklaring, inclusief onze cookieverklaring. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Abyx Fit-service, stemt u ermee in dat wij uw informatie kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

 

2. GEBRUIK VAN DE ABYX FIT-SERVICE

Personen jonger dan 16 jaar, of elke andere minimumleeftijd die geldt in de rechtsgebied waarin zij wonen, mogen geen toegang krijgen tot de Abyx Fit-service of deze gebruiken zonder toestemming van hun ouders. Bovendien kunt u geen toegang krijgen tot de Abyx Fit-service of deze gebruiken als u verboden bent om diensten te ontvangen op grond van de geldende wetgeving, of als u eerder bent geschorst of verwijderd van de Abyx Fit-service.

 

U kunt alleen verbinding maken met de Abyx Fit-service via Verbinding maken met de Abyx Fit-service is uitsluitend mogelijk via: (i) een apparaat dat is gemaakt, gedistribueerd of verkocht door Abyx Fit zelf of via haar geautoriseerde dealers of agenten; (ii) onze mobiele apps en software, of goedgekeurde apps, software of apparaten van derden; of (iii) onze websites ("Toegestane verbindingen"). Het is niet toegestaan om verbinding te maken met de Abyx Fit-service via U kunt geen verbinding maken met de Abyx Fit-service met een apparaat dat niet is gemaakt, gedistribueerd of verkocht door Abyx Fit zelf of via haar geautoriseerde dealers of agenten (zoals een gemaskeerde of vervalste versie van een Abyx Fit-apparaat); anderszins de bedoeling heeft om op een Abyx Fit-apparaat te lijken of te pretenderen er een te zijn; of met een ongeautoriseerde app of verbinding van derden. Elke schending of poging tot schending van deze bepaling kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw vermogen om toegang te krijgen tot de Abyx Fit-service. Als u vragen heeft over de statusvraag vanof een product of applicatie kan worden beschouwd als een toegestane verbinding, neem dan contact op met Support@Abyx-Fit.com.

 

3. ACCOUNT AANMAKEN

Om volledig gebruik te maken van de Abyx Fit-service, moet je een account aanmaken door ons te voorzien van informatie zoals je volledige naam, een geldig e-mailadres en een sterk wachtwoord. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die aan je account zijn gekoppeld. Abyx Fit is niet verantwoordelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door jouw onvermogen om de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van je account te behouden. Neem contact op met de klantenservice als je een inbreuk op de beveiliging ontdekt of vermoedt die verband houdt met de Abyx Fit-service vanof je account.

 

4. NOODZAKELIJKE APPARATUUR

Het volledige gebruik van de Abyx Fit-service is afhankelijk van het gebruik van een computer met geschikte software of een ondersteund mobiel apparaat en toegang tot internet. Het onderhoud en de beveiliging van deze apparatuur kunnen van invloed zijn op de prestaties van de Abyx Fit-service, en het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert.

 

5. JE CONTENTINHOUD PUBLICEREN OP DE ABYX FIT-SERVICE

Abyx Fit kan je in staat stellen foto's, afbeeldingen, video's, gegevens, tekst, muziek, oefenprogramma's, voedingsdagboeken, recepten, opmerkingen en andere informatie en contentinhoud ("Jouw contentinhoud") te publiceren, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven via de Abyx Fit-service.

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw contentinhoud. Je verklaart en garandeert dat je eigenaar bent van jouw inhoud of dat je alle noodzakelijke rechten hebt om ons een licentie te verlenen voor het gebruik van jouw contentinhoud zoals beschreven in deze voorwaarden.

Je verklaart en garandeert dat jouw contentinhocud, het gebruik en de levering van jouw contentinhcoud op de Abyx Fit-service, evenals jouw gebruik van de Abyx Fit-service, niet (a) octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden zal schenden of overtreden, noch morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten op publiciteit of privacy; (b) in strijd zal zijn met of gedrag zal aanmoedigen dat in strijd is met enige toepasselijke wet of regelgeving of dat civiele aansprakelijkheid met zich meebrengt; (c) frauduleus, onwaar, misleidend of bedrieglijk zal zijn; (d) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend zal zijn; (e) discriminatie, fanatisme, racisme, haat, intimidatie of schade aan enig individu of groep zal bevorderen; (f) gewelddadig of bedreigend zal zijn of geweld of acties zal bevorderen die een persoon of entiteit bedreigen; of (g) activiteiten of stoffen zal promoten die illegaal of schadelijk zijn.

Je gaat er verder mee akkoord om (1) geen contentinhoud te uploaden die softwarevirussen bevat of is ontworpen om de functionaliteit van apparatuur of services te onderbreken, vernietigen of beperken, of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden of contentinhoud te bevatten; (2) het account van een andere gebruiker niet ongeoorloofd te gebruiken of proberen te gebruiken, of zich voor te doen als een persoon of entiteit; (3) geen informatie van andere gebruikers te verzamelen, vragen of verzamelen om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van ongevraagde communicatie; (4) geen contentinhoud te plaatsen, te adverteren of te promoten voor handelsdoeleinden, of inhoud te uploaden die een advertentie, promotioneel materiaal, ongevraagde e-mail, spam, een wedstrijd of loterij is, of die criminele activiteiten bevordert of promoot; of (5) de Abyx Fit-service te gebruiken op een manier die naar ons oordeel onaanvaardbaar is of het gebruik ervan door een andere persoon belemmert of voorkomt, of die ons, evenals onze gebruikers, kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Abyx Fit behoudt zich het recht omkan naar eigen goeddunken inhoud van jouw bijdragencontentinhoud te wijzigen, verwijderen of weigeren weer te geven, en je verbieden jouw bijdragencontentinhoud te publiceren, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven via de Abyx Fit-service.

 

6. RECHTEN VAN ABYX FIT

"De contentinhoud van Abyx Fit" omvat alle foto's, afbeeldingen, graphics, video, audio, gegevens, tekst, muziek, oefenprogramma's, dagboeken, recepten, opmerkingen, software, auteurswerken van welke aard dan ook, evenals andere informatie, contentinhoud of materialen die worden gepubliceerd, gegenereerd, verstrekt of beschikbaar worden gesteld via de Abyx Fit-service. Abyx Fit Content, de Abyx Fit-service en de onderliggende technologie zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, intellectuele eigendomsrechten en andere wetten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. We behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze voorwaarden. U stemt ermee in om auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten ingebed in of begeleidend de Abyx Fit-service niet te verwijderen, wijzigen of verbergen. Onze logo's en andere handelsmerken van Abyx Fit die op de Abyx Fit-service kunnen verschijnen, evenals het algemene uiterlijk van de Abyx Fit-service, inclusief koppen, graphics, pictogrammen en scripts, mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Andere merken, product- en servicenamen en bedrijfsnamen of logo's die worden vermeld in de Abyx Fit-service behoren toe aan hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de merkeigenaar.

 

7. WAT JE KUNT DOEN MET DE ABYX FIT-SERVICE

De Abyx Fit-service is bedoeld voor persoonlijk, en niet-commercieel gebruik.

Abyx Fit verleent je een herroepbare, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie waarmee je (1) toegang krijgt tot en gebruikmaakt van de Abyx Fit-service, (2) toegang krijgt tot Abyx Fit Content, deze kunt bekijken en gebruiken, (3) de door de Abyx Fit-service geleverde software en mobiele apps kunt gebruiken, en (4) de software die is ingebouwd in Abyx Fit-apparaten kunt gebruiken zoals toegestaan in deze voorwaarden. Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en genot van de Abyx Fit-service, zoals toegestaan ​​door deze voorwaarden. 

Je zult de Abyx Fit Content, de Abyx Fit-service of enig deel daarvan niet gebruiken, sublicentiëren, kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, openbaar maken, afgeleide werken maken, distribueren, licentiëren, verkopen, huren, verhuren, toewijzen, overdragen, publiekelijk weergeven, uitvoeren, verzenden, uitzenden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze voorwaarden. Geen enkele licentie of recht wordt je impliciet of anderszins verleend onder intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Abyx Fit of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten uitdrukkelijk verleend in deze voorwaarden. Behoudens voor zover toegestaan door de wet, mag je de volgende handelingen niet uitvoeren, proberen uit te voeren, aanmoedigen of anderen helpen bij het uitvoeren van de volgende handelingen bij het openen of gebruiken van de Abyx Fit-service: (1) de Abyx Fit-service of elk individueel element van de Abyx Fit-service gebruiken, weergeven, spiegelen of framen, inclusief de lay-out en het ontwerp van elke pagina, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abyx Fit; (2) de naam van Abyx Fit, elk handelsmerk of logo van Abyx Fit, of enige exclusieve informatie van Abyx Fit gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abyx Fit; (3) toegang krijgen tot niet-openbare delen van de Abyx Fit-service, de computersystemen van Abyx Fit of de technische uitzendsystemen van Abyx Fit, of deze gebieden wijzigen; (4) de kwetsbaarheid van elk systeem van Abyx Fit testen of elke beveiligings- of authenticatiemaatregel schenden; (5) technische maatregelen omzeilen die zijn geïmplementeerd door Abyx Fit of een van de serviceproviders van Abyx Fit of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) om de Abyx Fit-service te beschermen; (6) toegang krijgen tot de Abyx Fit-service of Abyx Fit Content met behulp van een mechanisme anders dan een geautoriseerde verbinding, Abyx Fit-service of Abyx Fit API; of (7) de broncode van enige software die door Abyx Fit wordt geleverd of enig ander deel van de Abyx Fit-service wijzigen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren, veranderen of op enigerlei wijze proberen af ​​te leiden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze voorwaarden.

 

8. HYPERLINKS

Je hebt het recht om een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare hyperlink naar de Abyx Fit-service te maken voor niet-commerciële doeleinden. Dit, op voorwaarde dat deze link ons, onze producten of services niet onjuist, misleidend, denigrerend of anderszins diffamerend weergeeft en op voorwaarde dat de gelinkte site geen volwasseneninhoud of illegale inhoud of enige inhoud bevat die beledigend, lastigvallend of anderszins verwerpelijk is. Dit beperkte recht kan op elk moment naar eigen goeddunken van Abyx Fit worden ingetrokken.

 

9. ONZE UITVOERINGSRECHTEN

We zijn niet verplicht zijn om toegang tot of het gebruik van de Abyx Fit-service, Abyx Fit-content te controleren, noch Abyx Fit-content te herzien of te wijzigen, behoudenmaar we hebben het recht dit te doen om de Abyx Fit-service te laten functioneren, om naleving van de voorwaarden te waarborgen, en om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgevingandere wettelijke vereisten. We kunnen onwettig gedrag melden aan wetshandhavingsinstanties en, in conform overeenstemming met de geldende wettelijke procedure, kunnen we samenwerken met wetshandhavingsinstanties om gebruikers te vervolgen die de wet overtreden.

We behouden het recht (maar zijn niet verplicht) om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Abyx Fit-service, alle Abyx Fit-content of uw content uit te schakelen of te verwijderen, en naar eigen goeddunken, als we bepalen dat de Abyx Fit-content, uw content of uw gebruik van de Abyx Fit-service verwerpelijk is of in strijd is met deze voorwaarden. We hebben het recht om schendingen van deze voorwaarden en alle gedragingen die van invloed zijn op de Abyx Fit-service te onderzoeken, en als reactie hierop kunnen we alle maatregelen nemen die we geschikt achten.

10. GEBRUIK DE ABYX FIT-SERVICE OP EIGEN RISICO

Als u vertrouwt op Abyx Fit-content of de Abyx Fit-service, doet u dit geheel op eigen risico.

Ons doel is om via de Abyx Fit-service nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken via de Abyx Fit-service, maar we doen geen goedkeuring, vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Abyx Fit-content, informatie of diensten. De nauwkeurigheid van de via de Abyx Fit-service verzamelde en gepresenteerde gegevens is niet bedoeld om overeen te komen met die van medische apparaten of wetenschappelijke meetinstrumenten.

We dragenzijn niet geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of juiste gebruik van de informatie die u ontvangt via de Abyx Fit-service. Kaarten, routes en andere GPS- of navigatiegegevens, inclusief gegevens over uw huidige locatie, kunnen niet beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig zijn.

Het gebruik van de Abyx Fit-service mag uw eigen oordeel en gezond verstand nooitniet vervangen. Lees en volg alle veiligheidsinstructies die bij uw gebruik van de Abyx Fit-service horen, inclusief die op onze ondersteuningspagina.

11. RAADPLEEG UW ARTS VOORDAT U DE ABYX FIT-SERVICE GEBRUIKT

De Abyx Fit-service is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekten. Als u een medisch of hartprobleem heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de Abyx Fit-service gebruikt, deelneemt aan een lichaamsbewegingsprogramma of uw dieet wijzigtverandert. In geval van een medische noodsituatie, stop met het gebruik van de Abyx Fit-service en raadpleeg een zorgverlener. We zijn niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit trainingsprogramma's, consultaties, producten of evenementen die u ontdekt via de Abyx Fit-service. Als u deelneemt aan een trainingsprogramma dat u via de Abyx Fit-service ontvangt of waarover u informatie ontvangt, doet u dit op eigen risico en neemt u vrijwillig deel aan deze activiteiten.

Langdurig contact met draagbare apparaten kan bij sommige gebruikers huidirritatie of allergieën veroorzaken. Om irritatie te verminderen, volg vier eenvoudige tips voor dragen en onderhoud: (1) houd het schoon, (2) houd het droog, (3) draag het niet te strak, en (4) laat uw pols rusten door de band te verwijderen na langdurig dragen. Voor meer informatie, bezoek www.Abyx-Fit.com/Support. Als u huidirritatie, pijn, tintelingen, gevoelloosheid, branderigheid of stijfheid aan uw handen of polsen opmerkt tijdens of na het dragen van het product, verwijder dan uw apparaat en stop met het gebruik ervan. Als symptomen aanhouden na meer dan 2-3 dagen na het verwijderen van het apparaat, raadpleeg dan uw arts.

Abyx Fit-producten die gebruikmaken van hartslagbewaking hebben een hartslagmonitorfunctie die risico's kan opleveren voor gebruikers met bepaalde gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts voordat u deze producten gebruikt als u (1) last heeft van een medische of hartkwaal, (2) fotosensitieve medicatie gebruikt, (3) epilepsie heeft of gevoelig bent voor knipperende lichten, (4) verminderde bloedcirculatie heeft of gemakkelijk blauwe plekken krijgt, of (5) last heeft van tendinitis, carpaal tunnelsyndroom of andere musculoskeletale aandoeningen.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Abyx Fit respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Het beleid van Abyx Fit is, indien van toepassing en naar eigen goeddunken, om accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van rechthebbenden, uit te schakelen of te beëindigen.

 

 

13. VERKOOPVOORWAARDEN, RETOUREN EN GARANTIE

De verkoopvoorwaarden en het retour- en garantiebeleid van Abyx Fit zijn van toepassing op aankopen die bij Abyx Fit zijn gedaan. De verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Alle geplaatste bestellingen zijn onderhevig aan de goedkeuring van Abyx Fit. We kunnen uw bestelling accepteren, weigeren of beperkingen opleggen om welke reden dan ook.

 

14. RETOUR- EN INZENDINGSBELEID

Als u ons feedback, ideeën of opmerkingen geeft, stemt u ermee in dat we deze zonder enige beperking of compensatie kunnen gebruiken, openbaar kunnen maken, reproduceren, verspreiden en exploiteren. We doen geen afstand van enig recht om soortgelijke of gerelateerde ideeën of opmerkingen te gebruiken die we al kenden, ontwikkeld hebben of verkregen hebben van Abyx Fit of andere bronnen dan u.

 

15. WEDSTRIJDEN EN CADEAUS

Aanvullende algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op enquêtes, wedstrijden, promotionele geschenken en andere promoties gesponsord door Abyx Fit of haar partners. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

 

16. WAARSCHUWINGEN EN KENNISGEVINGEN

Als onderdeel van uw gebruik van de Abyx Fit-service kunt u meldingen, sms-berichten, waarschuwingen, e-mails en andere elektronische communicaties ontvangen. U stemt in met het ontvangen van deze communicaties. Het kan nodig zijn dat wij u bepaalde mededelingen verstrekken, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. U bent verantwoordelijk voor alle bericht- of datatarieven die uw mobiele telefoonprovider u in rekening kan brengen. Alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicaties die wij elektronisch naar u sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief het feit dat de communicatie schriftelijk is.

 

17. DIENSTEN VAN DERDEN

De Abyx Fit-service kan inhoud, promoties, websites, apps, services en bronnen van derden ("derde diensten") weergeven of toestaan, die niet onder de controle van Abyx Fit vallen. Dit kan het mogelijk maken dat u uw Abyx Fit-account, Abyx Fit-gegevens of de Abyx Fit-service koppelt aan derde diensten. We bieden deze links uitsluitend voor uw gemak aan en zijn niet verantwoordelijk voor producten, services of andere inhoud die beschikbaar is bij derde diensten. U erkent dat de derde diensten die u gebruikt in verband met de Abyx Fit-service, zoals externe apps toegankelijk via Abyx Fit-apparaten, geen deel uitmaken van de Abyx Fit-service en niet worden gecontroleerd door Abyx Fit. U draagt de verantwoordelijkheid en neemt alle risico's die voortvloeien uit uw interactie met of het gebruik van derde diensten. U erkent ook dat deze voorwaarden en het privacybeleid van Abyx Fit niet van toepassing zijn op derde diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke derde dienst te lezen en te begrijpen dat van toepassing is op uw gebruik.U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de algemene voorwaarden, evenals het privacybeleid dat van toepassing is op uw gebruik van elke derde dienst.

 

18. WIJZIGINGEN IN DE ABYX FIT-SERVICE

Abyx Fit behoudt zich het recht voor omkan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving enige functie of component van de Abyx Fit-service tijdelijk of permanent wijzigingenen aan te brengen of stop te zetten. Abyx Fit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige functie of component van de Abyx Fit-service. We behouden ons het recht voor om het tijdschema en de inhoud van software-updates te bepalen, die automatisch kunnen worden gedownload en geïnstalleerd door Abyx Fit-producten zonder voorafgaande kennisgeving.

 

19. SCHORSING EN BEEINDIGING

We behouden ons het recht voor om uw account of toegang tot bepaalde aspecten of de gehele Abyx Fit-service op elk moment en naar eigen goeddunken op te schorten, uit te schakelen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. In geval vanBij dergelijke schorsing, uitschakeling of beëindiging kunnen we uw bijdragen contentinhcoud en andere informatie die aan uw account is gekoppeld verwijderen of wissen. U kunt uw account op elk moment sluiten door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Bij beëindiging van deze Voorwaarden of schorsing, beëindiging of onderbreking van de Abyx Fit-service of uw account, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Secties 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

 

20. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE ABYX FIT-SERVICE EN DE INHOUD VAN ABYX FIT WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE. ZONDER DE VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, DE ABYX FIT-SERVICE OF DE INHOUD VAN ABYX FIT, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, ZONDER DE VOORGAANDE TE BEPERKEN.. NOCH VAN TOEPASSING OP GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. Wij garanderen niet dat de Abyx Fit-service of de inhoud van Abyx Fit aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. Wij bieden geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, waarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Abyx Fit-service of enige inhoud van Abyx Fit.

 

21. VRIJWARING

U gaat er mee akkoordzult Abyx Fit of haar functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers en aannemers te vrijwaren van elke vordering, rechtszaak, actie, eis, geschil, aanklacht of onderzoek ingesteld door een derde partij, overheidsinstantie of enige brancheorganisatie, evenals alle aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw toegang tot de Abyx Fit-service of het gebruik ervan, (ii) Uw inhoud, (iii) uw daadwerkelijke of vermeende schending van enige garantie die u geeft of uw schending van enige andere bepaling van deze voorwaarden, of (iv) uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. We behouden ons het recht voor om de verdediging van elke claim van derden die het recht op schadeloosstelling door u heeft aanvaard, op ons te nemen, in welk geval u ermee instemt met ons samen te werken om beschikbare verdedigingsmiddelen te doen gelden.

 

22. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET

NOCH ABYX FIT, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE ABYX FIT-SERVICE, ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJKOMENDE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDERINCLUSIEF GEGEVENSVERLIESGEGEVENSDIVERGENTIE, ONDERBREKING VAN SERVICE, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORING, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE ABYX FIT-SERVICE TE GEBRUIKEN. DIT GELDT, OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS INDIEN ABYX FIT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKT VERHAAL ZOALS VASTGESTELD IN DEZE OVEREENKOMST FAALT IN ZIJN WEZENLIJKE DOEL.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABYX FIT VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN, HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE ABYX FIT-SERVICE TE GEBRUIKEN, EN ZAL DE DOOR U BETAALDE SOM AAN ABYX VOOR HET GEBRUIK VAN DE ABYX FIT-SERVICE OF EEN BEDRAG VAN 100 DOLLAR AMERIKAANSE DOLLARS (100$) NIET OVERSCHRIJDEN, INDIEN U NOOIT ENIGE BETALINGSVERPLICHTING AAN ABYX HEBT GEHAD, INDIEN VAN TOEPASSING.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE HIERBOVEN BESCHREVEN ZIJN WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN DE ONDERHANDELINGSBASIS TUSSEN ABYX FIT EN U.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN ​​OM DE AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE. HET IS DUS MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS IN UW GEVAL.

 

23. GESCHILOPLOSSING

LEES DE VOLGENDE SECTIE ZORGVULDIG OMDAT DEZE VEREIST DAT U BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS MET ONS OPLOST EN DE MANIER BEPERKT WAAROP U ONZE ASSISTENTIE OF ONDERSTEUNING KUNT VRAGEN.

U stemt ermee in dat elk geschil tussen u en Abyx Fit voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden, de Abyx Fit-service of enig ander Abyx Fit-product of -service (gezamenlijk "Geschillen" genoemd) zal worden beheerst door het arbitrageproces zoals hieronder beschreven.

Toepasselijk recht: Behoudens andersluidende bepaling van toepasselijke wetgeving, worden de Gebruiksvoorwaarden en de oplossing van elk geschil beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Hong Kong, ongeacht de conflicterende wetsbeginselen.

Informele geschiloplossing: We willen graag op uw zorgen reageren zonder dat er een officiële juridische zaak nodig is. Voordat u een klacht tegen Abyx Fit indient, gaat u ermee akkoord om het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met support@Abyx-Fit.com. We zullen proberen het geschil informeel op te lossen door contact met u op te nemen via e-mail. Als een geschil niet binnen 30 dagen na het indienen van de klacht wordt opgelost, kunt u of Abyx Fit een formele procedure starten.

We zijn het er beiden over eens om te arbitreren: u en Abyx Fit stemmen ermee in elk geschil op te lossen via een laatste en bindende arbitrage, met uitzondering van de uitzonderingen beschreven in de sectie Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst hieronder.

Beperkingen van claims: Ondanks enige wet of wet die anders bepaalt, moet elke claim of oorzaak van actie voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de Abyx Fit-producten of de Abyx Fit-service binnen één (1) jaar na dergelijke claim of oorzaak van actie worden ingediend, anders zal deze claim of oorzaak van actie voor altijd worden uitgesloten.

 

 

24. ALGEMENE VOORWAARDEN

DezeTenzij anders vermeld in deze Voorwaarden vormen, tenzij anders vermeld,vormen deze Voorwaarden  de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Abyx Fit en u met betrekking tot de Abyx Fit-service en de Abyx Fit-content.

We zullen u tijdig op de hoogte stellen voordat er belangrijke wijzigingen in deze voorwaarden worden aangebracht en u de gelegenheid geven ze te raadplegen voordat u doorgaat met het gebruik van de Abyx Fit-service. DoorWanneer u de Abyx Fit-service te blijven gebruikengebruikt na de inwerkingtreding van een wijziging, geeft u aan dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar acht, zal deze bepaling, voor zover mogelijk, worden toegepast en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en onverminderd geldig zijn.

U mag deze Voorwaarden niet overdragen, delegeren of overdragen, op grond van de wet of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abyx Fit. Elke poging van uw kant om deze Voorwaarden over te dragen of over te dragen zonder deze toestemming, zal nietig zijn. Abyx Fit kan deze Voorwaarden vrij toewijzen of overdragen zonder beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn ten behoeve van de partijen, hun opvolgers en rechtsverkrijgenden.

AlleElke kennisgevingen of andere mededelingen verstrekt door Abyx Fit krachtens deze Voorwaarden, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in deze Voorwaarden, zal worden gegeven: (i) per e-mail of (ii) door deze te publiceren op de Abyx Fit-service. Voor kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, wordt de datum van ontvangst van het bericht beschouwd als de datum waarop deze kennisgeving is verzonden.

Het niet afdwingen van een recht of bepaling door Abyx Fit in deze VoorwaardenHet nalaten van Abyx Fit om een recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling. Afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling is alleen effectief indien deze schriftelijk is en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Abyx Fit. Behoudens uitdrukkelijke bepaling in deze Voorwaarden zal de uitoefening door een van de partijen van een van haar rechtsmiddelen krachtens deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen krachtens deze Voorwaarden of anderszins.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden in het Frans en het Engels, prevaleert de Engelse versie van deze Voorwaarden.

 

25. AANVULLENDE VOORWAARDEN KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN

Voor bepaalde producten of diensten kunnen aanvullende voorwaarden geldenAanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. In geval van een conflict tussen deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden, hebbenzullen de aanvullende voorwaarden voorrang hebben.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

HEEFT U VRAGEN OVER DEZE VOORWAARDEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA:NEEM CONTACT MET ONS OP ALS U VRAGEN HEEFT OVER DEZE VOORWAARDEN.

support@Abyx-Fit.com of op ons onderstaandeons postadres: hieronder.

Abyx Fit

Onyx Group Limited

5F Heng Shan CTR

145 Queen's Road East

Wanchai, Hong Kong

bottom of page